ALGEMENE VOORWAARDEN

Van

Bouwtag.nl B.V., gevestigd te Assen; KvK 80780369

Gedeponeerd op 12 juli 2021 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Artikel 1 Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“afnemer”: een consument, bedrijf of groot bedrijf die/dat produkten van ons betrekt “consument”: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep “bedrijf”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep “groot bedrijf”: een bedrijf in de zin van art. 6:235 Burgerlijk Wetboek

“leverancier”: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en van wie wij produkten betrekken

“verzekeraar”: de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering

“produkten”: zaken, diensten en werkzaamheden

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan alsmede op de aldus tot stand gekomen

 

 1. Door afnemer of leverancier gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn

 

Artikel 3 Wijzigingen en afwijkingen

 

 1. Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk – en met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben – met ons zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 Offertes

 

 1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders

 

 1. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra afnemer onze offerte heeft geaccepteerd hetzij wij het voorstel van afnemer tot het aangaan van een overeenkomst c.q. de uitnodiging hebben aanvaard.

 

 1. Indien in de acceptatie door afnemer voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van onze offerte worden aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan afnemer schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen van onze offerte in te

 

 1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten en heffingen.

 

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

 

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om hem de produkten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte, opdracht, opdrachtbevestiging of overeenkomst

 

 1. Indien door ons een ontwerp, tekening, staal, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding en/of gemiddelde kwaliteit. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte ontwerp c.a. kunnen de hoedanigheden van de te leveren produkten afwijken mits deze niet afdoen aan de redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en.of kwaliteit.

 

 1. Wij zijn ook anderszins bevoegd produkten te leveren die van de koopovereenkomst afwijken ten aanzien van leverancier, merken, kleur mits deze niet afdoen aan redelijkerwijs te stellen eisen van gebruiksmogelijkheden, capaciteit en/of

 

Artikel 6 Verpakking en verzending

 

 1. Wij verbinden ons tegenover afnemer om de produkten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de produkten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Wij zorgen voor een gebruikelijke transportverzekering, indien wij zorgdragen voor eigen vervoer.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen zullen de produkten door ons voor rekening en risico van afnemer vervoerd en afgeleverd worden op dan wel voor rekening en risico van afnemer vervoerd ter aflevering worden verzonden naar de overeengekomen plaats, op de wijze als in de overeenkomst is bepaald of naderhand is

 

 1. Wanneer wij – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers e.d. ter beschikking hebben gesteld of door een derde ter beschikking hebben doen stellen, is afnemer verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze laadborden e.d. meteen na aflevering aan ons c.q. de vervoerder af te geven dan wel zo spoedig mogelijk na aflevering voor zijn rekening naar het door ons opgegeven adres terug te zenden, bij gebreke waarvan afnemer schadevergoeding is verschuldigd.

 

Artikel 7 Opslag

 

 1. Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de produkten op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending c.q. aflevering zullen wij, als onze opslagmogelijkheden dit toelaten, op verzoek van afnemer de produkten voor diens rekening en risiko bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij afnemer afgeleverd

 

 1. Afnemer is verplicht aan ons de opslagkosten en eventuele andere kosten zoals van verzekering extra vervoer e.d. volgens het bij ons gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de produkten voor verzending c.q. aflevering gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen

 

 

 1. Wij hebben het recht de opgeslagen produkten te allen tijde te verkopen indien afnemer in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, onverminderd diens gehoudenheid tot nakoming en/of schadevergoeding c.q. onze bevoegdheid tot ontbinding en het eisen van schadevergoeding.

 

 

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

 

 1. Tenzij in dit artikel anders is bepaald zal de eigendom van en het risico voor de produkten op afnemer overgaan bij aflevering.

 

 1. Zolang afnemer niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, waaronder de verplichting tot betaling van bijkomende kosten en renten of daarvoor zekerheid heeft gesteld en/of anderszins aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst tegenover ons toerekenbaar niet is nagekomen, behouden wij ons eigendom toe van alle geleverde c.q. uitgevoerde

 

 1. Indien gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer zijn wij bevoegd de aflevering van produkten ingevolge art. 6 lid 2 uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

 1. De door ons geleverde produkten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd de produkten aan derden te vervreemden – tenzij hij zijn normaal bedrijf ervan maakt de betreffende produkten te verkopen -, te verpanden, te verhuren of anderszins in gebruik te geven, te bezwaren, tot zekerheid te geven dan wel deze over te brengen en te stallen op een plaats waar hij niet zijn bedrijf houdt dan wel waar hij geen werkzaamheden

 

 1. Afnemer machtigt ons reeds nu voor alsdan onherroepelijk om elke plaats, waarover hij bevoegdheid, macht of gezag heeft, te betreden teneinde de produkten tot ons te nemen. Indien de produkten onder een derde zouden berusten machtigt afnemer die derden reeds nu voor alsdan onherroepelijk de produkten aan ons af te

 

 1. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud verbleven produkten willen vestigen of doen vestigen dan wel deze in beslag nemen of tot zich nemen is afnemer verplicht daaraan niet mee te werken c.q. daartegen bezwaar te maken en ons zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te

 

 1. Afnemer is verplicht op ons eerste verzoek:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten voor eigen rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van wegraken, tenietgaan en beschadiging en op ons verzoek de polis van deze verzekering aan ons ter inzage te geven;
  • zijn aanspraken op verzekeraar(s) met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten aan ons te verpanden op de wijze als voorgeschreven in art. 3:329 Burgerlijk Wetboek;
  • de vorderingen die afnemer verkrijgt jegens zijn afnemers bij het – in het kader van zijn normale bedrijfsvoering – doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door ons geleverde produkten te verpanden op de wijze als omschreven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten te merken als ons eigendom;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de produkten (willen) treffen en welke afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van diens

 

 1. Als wij op verzoek van afnemer overeenkomstig het bepaalde in art. 7 verzending uitstellen zullen de produkten in ons eigendom maar voor diens risico blijven, totdat de produkten bij afnemer zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 6 lid 2 bedoelde plaats of

 

Artikel 9 Lever- c.q. uitvoeringstijd

 

 1. Een overeengekomen lever- c.q. uitvoeringstijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige (op)levering c.q. uitvoering dient afnemer ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. De lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke afnemer al dan niet (toerekenbaar) zelf tekort schiet in de volledige nakoming van zijn

 

 1. De in het vorige lid bedoelde lever- c.q. uitvoeringstijd wordt verlengd met een periode gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichting te

 

 1. Van overmacht aan onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgertwisten, oproer, molest, brand, waterschade, onwerkbaar weer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, transportproblemen, tekorten aan materiaal, alles zowel in ons bedrijf als in dat van derden van wie wij de benodigde produkten geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan welke ons niet zijn toe te rekenen.

 

Artikel 10 Garantie

 

(indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 

 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde produkten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na (op)levering c.q. uitvoering of zoveel langer als de leverancier ons verleent. De garantie geldt niet voor produkten die naar hun aard regelmatig vervangen moeten worden, voor éénmalige gebruik dienen of spoedig bederven.

 

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig produkt dan wel – mits niet verbruikt, verwerkt of vervreemd – tot vervanging van het geheel of een onderdeel daarvan, een en ander te onzer

 

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het produkt en/of verkeersopvattingen en/of van het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of

 

 1. De garantie geldt slechts indien afnemer zelf volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan of daarvoor voldoende zekerheid heeft

 

(indien afnemer een consument is)

 1. Wij garanderen dat de door ons geleverde produkten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na (op)levering c.q. uitvoering of zoveel langer als de leverancier ons verleent. De garantie geldt niet voor produkten die naar hun aard regelmatig vervangen moeten worden, voor éénmalig gebruik dienen of

 

 1. Indien het produkt een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont zijn wij verplicht binnen een termijn van veertien dagen, nadat afnemer het gebrek bij ons heeft gemeld, het produkt te herstellen.

 

 1. Wij kunnen ervoor kiezen om het produkt te vervangen indien herstel op bezwaren

 

 1. Afnemer kan slechts vervanging van het produkt of ontbinding van de overeenkomst vorderen, indien
  • wij tot twee maal toe een poging hebben gedaan eenzelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
  • afnemer aantoont dat het produkt zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

 

 1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie vervalt indien de schade het gevolg is van gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, de aard van het produkt en/of verkeersopvattingen en/of van het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden dan wel verhuur van het

 

Artikel 11 Gebreken; klachttermijn

 

 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient afnemer deze binnen zeven dagen – en, is afnemer een consument, binnen veertien dagen – na aflevering schriftelijk aan ons te

 

 1. Niet-zichtbare gebreken dient afnemer binnen zeven dagen – en, is afnemer een consument, binnen veertien dagen – na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn, schriftelijk aan ons te

 

 1. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te zijn ingediend.

 

 1. Bij overschrijding van deze termijnen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of

 

(voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 

 1. Ook indien afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Produkten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ons – mits vervoerd voor rekening en risiko van afnemer – worden

 

Artikel 12 Prijsverhoging

 

 1. Wij zijn gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan voor wat betreft prijsverhogingen in de grondstoffen, het vervoer, overheidslasten alsmede lonen en voor wat betreft valutawijzigingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft afnemer het recht de overeenkomst te
 2. Voor wat betreft de BouwTag dienstverlening behouden wij ons het recht voor aanpassingen te doen in het tarief. Dit geldt zowel voor het eenmalige aanschafbedrag van de BouwTag als voor de jaarlijkse kosten. Wijzigingen in het tarief worden dertig (30) kalenderdagen van tevoren bekend gemaakt per e-mail. Wijzigingen worden uiterlijk dertig (30) dagen voor de wijzigingsdatum gecommuniceerd per e-mail. Daarnaast kunnen de tarieven tussentijds worden aangepast als gevolg van wijzigingen van belastingen en heffingen die wij krachtens wet- of regelgeving verplicht of bevoegd zijn in rekening te brengen. Wij kunnen dit doen met onmiddellijke ingang, op het moment dat de betreffende wet- of regelgeving van kracht Dit kan zonder publicatie.

 

(voorts indien afnemer een consument is)

 

 1. Indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 13 Meerwerk en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan een prestatie van ons die uitgaat boven de verplichting om de produkten volgens overeenkomst, eventueel bestek en tekeningen en andere toepasselijk verklaarde bepalingen te leveren. Wij kunnen in geval van door afnemer gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene slechts dan een verhoging van de prijs vorderen wanneer wij afnemer tijdig hebben gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij afnemer die noodzaak uit zichzelf had moeten Voor het verrichten van meerwerk is geen schriftelijke opdracht vanwege afnemer vereist.

 

 1. Minderwerk kan alleen tot prijsverlaging leiden indien wij vooraf uitdrukkelijk daarmee akkoord zijn gegaan.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 

 1. Naast de regeling van de aansprakelijkheid op grond van garantie, zoals omschreven in art. 10 van deze voorwaarden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk c.q. tot schadevergoeding gehouden indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar of leverancier terzake van de schade gedane uitkering; indien de verzekeraar of leverancier geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid, tegen dienstverlening zoals reparatie en onderhoud tot 25% en terzake van overige prestatie tot 50% van het factuurbedrag en tegenover consumenten terzake van bijkomende dienstverlening en overige prestaties tot 50% resp. het volledige

 

 1. Voor vergoeding komen gevolgschaden, waaronder bedrijfsschaden, niet in

 

 1. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden

 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in door afnemer aan ons verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.

 

 1. Afnemer vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of in verband staande met iedere tekortkoming, al dan niet toerekenbaar, door ons gepleegd ter zake door ons met afnemer gesloten overeenkomsten. In geval afnemer een consument is zal hij ons niet verder vrijwaren dan voor het deel dat hij verplicht is volgens de wet te

 

 1. Voor wat betreft de BouwTag dienstverlening zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door:

 

 • handelingen van een derde(n);
 • het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van bepaalde (ict)diensten die samenhangen met de BouwTag;
 • installatie van de BouwTag op een wijze die in strijd is met de instructie;
 • installatie van de BouwTag, bij aanschaf maar tevens gedurende de looptijd van de dienstverlening
 • het aanpassen of wijzigen van de BouwTag door de Afnemer of een derde partij;

 

 • misbruik, verwaarlozing, normale slijtage of andere oneigenlijke toepassing, gebruik, installatie of werking van de

 

 1. Schadegevallen dienen binnen drie weken na ontdekking schriftelijk aan ons te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele

 

(voorts indien afnemer een consument is)

 

 1. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke

 

Artikel 15 Opschorting c.q. ontbinding van de overeenkomst

 

(indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring te ontbinden wanneer afnemer toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement aanvraagt of wordt aangevraagd, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, een beroep doet op de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten.

 

 1. Onze vorderingen op afnemer zijn voorts onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. indien wij afnemer bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende

 

 1. In de in lid 2 genoemde gevallen zijn wij bevoegd na een schriftelijke verklaring verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding daarvan over te gaan, een en ander onverminderd ons recht om van afnemer schadevergoeding te

 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst voor ons onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk dan wel onevenredig

 

(voorts indien afnemer een consument is)

 

 1. Overigens gelden de wettelijke regelingen.

 

Artikel 16 Betaling

 

 1. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na

 

 1. Door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is afnemer in verzuim. Vanaf dat moment is hij over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente doch in ieder geval 1% per maand

 

 1. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van afnemer tot buitengerechtelijke incassomaatregelen overgaan komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (art.6:96 lid 4 en volgende BW) en bijbehorend uitvoeringsbesluit, dan wel een opvolgende regeling mocht de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten worden

 

(voorts indien afnemer een bedrijf of groot bedrijf is)

 

 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of

 

Artikel 17 Verhuur

 

 1. Bij verhuur van materieel gelden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij:
  1. deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop van produkties of reparatie of onderhoud;
  2. deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. de verhuur is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen omtrent de verhuur voorrang boven de overige bepalingen va deze algemene voorwaarden.

 

 1. Het door ons te verhuren materieel – zijnde werktuigen, machines en gereedschappen waarmee afnemer werkzaamheden kan verrichten – is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik. Afnemer dient het materieel overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken, dit niet aan wegraken, tenietgaan of beschadiging bloot te stellen en dit aan het einde van de huurtermijn in goede staat en compleet aan ons terug te

 

 1. Verlading en transport van en naar onze opslag alsmede het inbedrijfstellen van het materieel geschieden door afnemer alsmede voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voor afnemer of derden mocht voortvloeien uit mogelijke te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik of uit mogelijke gebreken aan het materieel. Afnemer vrijwaart ons voor mogelijke aanspraken van derden.

 

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het afnemer niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of door derden te laten

 

 1. Reparaties, veroorzaakt door een onjuiste behandeling door afnemer, door ander gebruik in strijd met de eventueel verschafte gebruiksaanwijzing, door de aard van het produkt en/of verkeersopvattingen alsmede door het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door afnemer of derden, zijn voor rekening van afnemer. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is afnemer over die periode huur verschuldigd. Afnemer is verplicht de reparatie door ons te laten uitvoeren tenzij wij vooraf toestemming verlenen de reparaties door aan ons bekendgemaakte derden te laten

 

 1. Afnemer is – indien wij zulks wensen – een waarborgsom verschuldigd gelijk aan 10% van de waarde van het ter beschikking te stellen materieel, te betalen voorafgaand aan de aflevering

c.q. terbeschikkingstelling.

 

 1. De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf ons bedrijf een afnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel – indien het transport door ons wordt verzorgd – bij afnemer wordt afgeleverd; de huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop afnemer het materieel compleet, onbeschadigd en schoon bij ons heeft terugbezorgd dan wel – indien het transport door ons wordt verzorgd – aan ons ter beschikking heeft gesteld. Komt het materieel niet in deze staat terug dan zijn de kosten van vervanging, herstel en reiniging voor rekening van afnemer. Zij worden verrekend met de

 

 1. De huur voor onbepaalde tijd kan enkel schriftelijk door de afnemer worden opgezegd. De daarbij door de afnemer in acht te nemen opzegtermijn bedraagt 10% van de tot de opzegging verlopen huurperiode met een minimum van vijf volle werkdagen. Een week wordt steeds voor 5 werkdagen

 

 1. Alleen de door ons voorgeschreven hulp- en onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen zoals oliën en vetten, zullen door afnemer mogen worden

 

 1. Afnemer dient het materieel voor eigen rekening tegen de gevolgen van wegraken, tenietgaan of beschadiging te verzekeren.

 

 1. De huurprijs is gebaseerd op een inzet van maximaal 40 uren per week. Bij langere inzet per week worden de extra kosten naar evenredigheid berekend. Bij kortere inzet van het materieel vindt geen verrekening plaats.

 

 1. Indien als gevolg van vorstverlet, vast te stellen door het Sociaal Fonds Bouwnijverheid of gelijkwaardige instantie, het materieel niet kan worden gebruikt is afnemer ten aanzien hiervan 50% van het overeengekomen huurtarief verschuldigd zulks met een maximum van 3 aaneengesloten werkdagen. Afnemer is de huur tijdens vakanties, erkende feestdagen, regenverlet of andersoortige onwerkbare dagen, welke voor zijn risico komen,

 

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt het materieel verhuurd exclusief bediening en energie maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De benodigde kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke hulp- en onderhoudsmaterialen en onderhoudsmiddelen zijn voor rekening van afnemer. Deze zal daaraan regelmatig onderhoud

 

 1. Het opbouwen c.q. monteren en het afbreken c.q. demonteren geschieden door alsmede voor rekening en risico van

 

 1. In geval van dreigend(e) wegraken, tenietgaan of beschadiging aan het materiaal zal afnemer ons meteen in kennis

 

 1. Afnemer is verplicht de werkruimte of bouwplaats zo in te richten dat optimaal van het materieel gebruik kan worden gemaakt en wegraken, tenietgaan of beschadiging zoveel mogelijk wordt

 

Artikel 18 Plaatsingsvoorwaarden

 

 1. Bij het door ons opbouwen, monteren, in- of buiten bedrijf stellen, afbreken en/of demonteren van door ons verkochte of verhuurde materialen gelden bovendien de volgende plaatsingsvoorwaarden.

 

 1. De locatie dient vooraf bij ons schriftelijk bekend te zijn of te zijn uitgezet en op normale wijze met onze transportmiddelen bereikbaar zijn. De afnemer dient zorg te dragen voor de benodigde vergunningen en ontheffingen en een juiste aanduiding aan ons van de ligging van ondergrondse kabels. Tevens dient de afnemer vóór aanvang van de werkzaamheden een KLIC melding te doen van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. De afnemer

 

vrijwaart ons tegen aanspraken van derden, verband houdende met- of voortvloeiende uit het niet dan wel niet naar behoren nakomen van deze op afnemer rustende verplichtingen.

 

 1. Het verwijderen van ondergrondse obstakels zoals puin, oude grondankers, betonperen, boomwortels, alsmede grond-, bestratings- hei-, hak-, breek-, fundering-, metsel-, beton-, timmer-, stucadoor-, schilder-, snoei en/of sloopwerkzaamheden en stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard dan ook vallen buiten onze verplichtingen en zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze zullen worden berekend op basis van nacalculatie.

 

 1. Het gebruik van hoogwerkers, kabeldetectieapparatuur en speciale graafmachines is niet in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders

 

 1. Voorts behoort, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet tot onze verplichtingen en is niet in de prijs inbegrepen:

 

 • meerdere hulp voor het verplaatsen van materialen, welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmede de daarbij te bezigen hei- of hefwerktuigen;
 • het ter beschikking stellen, opzetten en na gereed komen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen en ladders;
 • de levering van brandstoffen en hulpmaterialen, zoals perslucht, gas, water en elektriciteit, nodig voor de uitvoering van onze werkzaamheden;
 • het tijdens de duur van het werk ter beschikking stellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, voor een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende omvang als onderkomen voor ons personeel en voor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschap en persoonlijke eigendommen van het personeel, indien met de werkzaamheden meer dan één dagdeel is gemoeid;
 • werkzaamheden nodig om onderdelen van de materialen welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goede staat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging door ons personeel is veroorzaakt;
 • het in bedrijf houden van het door ons verkochte of verhuurde;
 • adequate verlichting van de bouwplaats indien werkzaamheden tussen zonsondergang en zonsopgang

 

 1. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat vooromschreven niet tot onze verplichtingen behorende leveringen, werkzaamheden en voorzieningen naar de eisen van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de door ons te verrichten plaatsingswerkzaamheden geen vertraging ondervinden.

 

 1. Wachttijden en oponthoud, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel het door de afnemer niet voldoen aan haar verplichtingen worden, indien deze leiden tot meerkosten, verrekend op basis van nacompensatie.

 

 1. Wij kunnen de geplande uitvoeringsdatum voor de door ons te verrichten werkzaamheden verzetten, indien weersinvloeden daartoe naar ons oordeel aanleiding geven, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden

 

 1. De afnemer dient zorg te dragen voor een vlakke, stevige, droge en onverharde ondergrond met voldoende ruimte voor de constructie m.b.t. het plaatsen van

 

 1. Wij wijzen aansprakelijkheid af voor schade aan projectborden, veroorzaakt door windkracht 8 of hoger. Wij wijzen eveneens aansprakelijkheid af voor schade aan personen en/of voorwerpen in welke vorm dan ook veroorzaakt door omwaaien en/of afbreken van het projectbord.

 

 1. Rijbaanafzettingen en mobiele actiewagens worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders

 

 1. De huurtermijn van projectborden, welke worden gehuurd, dient schriftelijk te worden opgezegd.

 

 1. Verwijdering van projectborden vindt plaats binnen 3 weken na schriftelijke

 

Artikel 19 Reparatie en onderhoud

 

 1. Zodra wij in opdracht van afnemer produkten repareren of in onderhoud nemen gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden tenzij:
  1. deze uitsluitend betrekking (kunnen) hebben op verkoop of verhuur van produkten;
  2. deze afwijken van hetgeen hierna t.a.v. reparatie of onderhoud is bepaald. In dat geval hebben de bepalingen omtrent de reparatie en onderhoud voorrang boven de overige bepalingen van deze algemene

 

 1. Onder levering c.q. levertijd wordt hier verstaan aflevering van door ons in reparatie of onderhoud genomen produkten c.q. de duur van deze

 

 

 

Artikel 20    BouwTagdienstverlening

 

Definities

 

 1. In dit artikel betreffende de BouwTagdienstverlening hebben de navolgende definities, de hierbij vermelde betekenis:

 

 • nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwtag.nl B.V. KvK 80780369 statutair gevestigd en kantoorhoudende te 9403 VM Assen aan de Koperslagerstraat 1.

 

 • BouwTag Programma: het programma waarmee Afnemer via de Device toegang heeft tot de BouwTagdienstverlening en waarmee Afnemer de Data van zijn/haar Object kan

 

 • BouwTagdienstverlening : De diensten die uitsluitend in combinatie met de door Bouwtag.nl geleverde BouwTag geleverd kunnen worden. Deze diensten omvatten onder meer (maar niet uitsluitend):

 

 • dagelijkse, regelmatige elektronische verbinding met nl
 • desgewenste verhoging van frequentie van de verbinding met Bouwtag.nl als bedoeld onder het voorgaande
 • desgewenste uitpeiling van het object waarop/waarin de BouwTag is aangebracht;

 

 • BouwTag: de door Bouwtag.nl verkochte traceertag die in staat is om data te versturen en te ontvangen en in verband met kwaliteitseisen als enige traceertag bedoeld is te worden gebruikt bij de BouwTagdienstverlening.

 

 • de Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Bouwtag.nl een overeenkomst betreffende de BouwTagdienstverlening is

 

 • Data: alle informatie die verzameld wordt door de BouwTag, welke bestaan uit de locatiegegevens van het Object;

 

 • BouwTag Dashboard: het middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijke BouwTag programma.

 

 • Netwerk: de infrastructuur waarover de communicatie met de BouwTag

 

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bouwtag.nl en de Afnemer met betrekking tot de BouwTagdienstverlening.

 

 • Device: smartphone, PC of tablet geschikt om gebruik te maken van het BouwTag Dashboard.

 

 • Object: een voorwerp waarop of waarin de BouwTag wordt Afnemers

2a.      De Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de BouwTag, ongeacht wie ervan gebruik maakt en ongeacht of de gebruiker toestemming heeft van de Afnemer.

 

2b.      De Afnemer zal de BouwTag niet zodanig (laten) gebruiken dat:

 

 • sprake is van kunstgrepen waardoor de Afnemer of een derde financieel voordeel behaalt, en/of
 • er in strijd wordt gehandeld met het doel waarvoor het is verkocht door nl,
 • er aan Bouwtag.nl en/of derden schade wordt toegebracht, en/of
 • de integriteit van het Netwerk in gevaar wordt

 

2c.      De Afnemer brengt Bouwtag.nl zo spoedig mogelijk op de hoogte indien er belangrijke wijzigingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de Overeenkomst en de daarmee samenhangende diensten. Hieronder valt in ieder geval:

 • wijziging van contact- of bankgegevens;
 • verkoop, definitieve overdracht, onbevoegd gebruik, diefstal en of verlies van het Object waarop

of  waarin de BouwTag is aangebracht dan wel onbevoegd gebruik, diefstal of    verlies van de BouwTag zelf;

 • onbevoegd gebruik van het Object waarin de BouwTag is geplaatst door een derde;

 

2d.      De Afnemer zal andere gebruikers van zijn/haar Object op de hoogte stellen van de voorwaarden van BouwTagdienstverlening zoals vastgelegd in de afgesloten Overeenkomst alsmede de onderhavige voorwaarden en hen wijzen op de aanwezigheid van de BouwTag.

 

2e.      De Afnemer is, na het voldoen van de (koop)prijs, eigenaar van de BouwTag. De BouwTag is niet verzekerd door Bouwtag.nl . Dit betekent dat in geval van verlies of diefstal van de BouwTag, de Afnemer zelf een nieuwe BouwTag dient aan te schaffen via Bouwtag.nl . De Overeenkomst BouwTagdienstverlening loopt in geval van verlies of diefstal volgens de voorwaarden door tot het moment dat deze rechtsgeldig is beëindigd door de Afnemer.

 

BouwTag en uw Object

 

3a.      De Afnemer bevestigt door het instemmen met deze Voorwaarden dat hij/zij, voorafgaand aan de aanschaf van BouwTagdienstverlening Service, is nagegaan of zijn/haar Object geschikt is voor gebruik van de BouwTag en of zijn/haar device geschikt is om gebruik te maken van het BouwTag Dashboard. Om na te gaan of het Object geschikt is voor het gebruik van de BouwTag, dient de website www.bouwtag.nl te worden geraadpleegd. De verplichting tot nagaan of het Object en de device geschikt zijn, geldt ook indien het Object en/of de gebruikte device wijzigt.

 

3b.      De Afnemer is te allen tijde verplicht de instructie voor installatie en gebruik van de BouwTag, welke instructie bij aanschaf beschikbaar wordt gesteld zorgvuldig door te lezen en is verplicht daar strikt navolging aan te geven, bij gebreke waarvan de Bouwtag.nl niet in kan staan voor de goede en veilige werking van de BouwTag en de BouwTagdienstverlening.

 

3c.      Indien uit de door Bouwtag.nl schriftelijk of digitaal verstrekte informatie volgt dat de BouwTag in een bepaalde omstandigheid zou moeten werken en desondanks blijkt dat het niet mogelijk is om de BouwTag op de voorgeschreven wijze te installeren en te gebruiken, dient de Afnemer Bouwtag.nl hiervan binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de BouwTag per e- mail op de hoogte te stellen via emailadres: info@bouwtag.nl.

 

3d.      Omdat de overeengekomen diensten aan Afnemer gekoppeld zijn, dient de Afnemer bij verkoop van het Object erop toe te zien dat de BouwTag van/uit het Object wordt verwijderd.

 

Fair Use-beleid

 

4a.      Indien de Afnemer op een oneigenlijke en/of buitensporige manier gebruik maakt van de BouwTagdienstverlening en wij van mening zijn dat dit de BouwTagdienstverlening negatief beïnvloedt, zal Bouwtag.nl de Afnemer over dit gebruik informeren en de Afnemer verzoeken dit gebruik aan te passen of te beperken. Indien de Afnemer doorgaat met het oneigenlijke gebruik van de BouwTagdienstverlening, behoudt Bouwtag.nl zich het recht voor (een deel van) de BouwTagdienstverlening per direct op te schorten of de overeenkomst met de Afnemer te beëindigen.

 

4b.       Als er sprake is van misbruik van de BouwTag, mag Bouwtag.nl de aansluiting daarvan zonder voorafgaande waarschuwing stopzetten.

 

Duur BouwTagdienstverlening

 

5a.      De Overeenkomst vangt aan op het moment van aanschaf van de BouwTag en heeft een minimumduur van één (1) jaar. Na afloop van het eerste jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Afnemer heeft opgezegd, waarbij hij/zij de opzegtermijn hierna genoemd in 5b in acht heeft genomen.

 

5b.      De Afnemer kan de overeenkomst uitsluitend per brief of emailbericht opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. Beëindiging tijdens de minimumduur is niet mogelijk tenzij in de wet, deze overeenkomst of anderszins door Bouwtag.nl uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

 

5c.      Als de Afnemer niet voldoet aan wat er in de overeenkomst is bepaald of als anderszins van Bouwtag.nl redelijkerwijze niet verwacht kan worden de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan kan Bouwtag.nl de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand of eerder indien dat naar omstandigheden redelijk is waarbij Afnemer de kosten voor de periode vanaf de beëindigingdatum tot het einde van de minimale- of dan lopende periode aan Bouwtag.nl verschuldigd is.

 

 

 

Privacy

 

6a.      De middels de BouwTag te ontvangen gegevens van de Afnemer worden zorgvuldig behandeld. Bouwtag.nl houdt zich in dat verband aan de eisen die de wet (thans Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Bouwtag.nl B.V., Koperslagerstraat 1, 9401 VM Assen.

 

6b.      Ten aanzien van BouwTagdienstverlening verwerkt Bouwtag.nl de Data die gegeneerd wordt door de BouwTag als ook naam, adres, woonplaats, emailadres, en telefoonnummer van de Afnemer teneinde de overeengekomen BouwTagdienstverlening te kunnen leveren.

 

6c.      Bouwtag.nl zal conform artikel 6 sub f AVG ter behartiging van haar gerechtvaardigde belang de in het vorige lid genoemde (persoons) gegevens ook kunnen gebruiken ten behoeve van:

 

 • het verbeteren en verder ontwikkelen van de BouwTagdienstverlening alsmede andere diensten die voor de afnemer relevant kunnen zijn;
 • onderzoek om Bouwtag.nl in staat te stellen tot verbetering van de BouwTagdienstverlening en voor het ontwikkelen van huidige en toekomstige

 

6d.      De in 6b genoemde verwerkingen zullen twee maanden na het beëindigen van de Overeenkomst geanonimiseerd worden, door deze los te koppelen van de identificerende elementen.

 

6e.      Bouwtag.nl en haar eventuele verwerkers bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

6f.       De Afnemer mag zijn persoonsgegevens inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen verwerking ervan en laten verwijderen. Hiervoor kan een verzoek worden gedaan via het volgende emailadres: info@bouwtag.nl

 

Diensten en wijzigingen

 

8a.      De diensten in verband met de Overeenkomst kunnen worden uitgebreid en/of gewijzigd. De aangeboden BouwTagdienstverlening kan per model van de BouwTag variëren.

 

8b.      Bouwtag.nl behoudt zich het recht voor de Voorwaarden BouwTagdienstverlening aan te vullen of te wijzigen. Indien er sprake is van een aanpassing van de Voorwaarden BouwTagdienstverlening, zal Bouwtag.nl de wijzigingen minimaal dertig (30) kalenderdagen voordat deze in werking treden, bekend maken aan de Afnemer per e-mail. Indien de Afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe Voorwaarden BouwTagdienstverlening behoudt hij/zij te allen tijde het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Indien de Afnemer gebruik blijft maken van de BouwTagdienstverlening, wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn met de nieuwe Voorwaarden BouwTagdienstverlening.

 

8c       Vanwege onderhoud of technische storingen kunnen diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Eventuele storingen zullen zo spoedig mogelijk door Bouwtag.nl of een derde worden onderzocht, waarbij Bouwtag.nl zich zal inspannen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen of te doen verhelpen.

 

 

 

 

 

BouwTag Programma en/of Dashboard

 

9a.      Om gebruik te kunnen maken van BouwTagdienstverlening is het noodzakelijk dat de Afnemer beschikt over een internetverbinding, een BouwTag Dashboard, alsmede in het bezit is van een voor de dienst geschikte device.

 

9b.      De Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor elk gebruik van het BouwTag Programma en/of Dashboard. Dit geldt ook indien een derde of derden toegang heeft/ hebben verkregen tot deze dienst via de toegangsgegevens van de Afnemer, zelfs indien de Afnemer niet ingestemd heeft met dit gebruik of daar niets vanaf wist. Dit geldt niet wanneer dit gebruik plaatsvindt vanaf drie (3) werkdagen nadat Bouwtag.nl een schriftelijk verzoek van de Afnemer ontvangen heeft om haar toegangsgegevens ongeldig te maken.

 

9c.      Indien de Afnemer kennis neemt van onbevoegd gebruik van het BouwTag Programma en/of Dashboard, zal de Afnemer Bouwtag.nl onverwijld in kennis stellen.

 

Communicatiediensten van derden

 

 1. nl neemt de mobiele communicatiediensten voor de overdracht van Data van derden af. De Afnemer erkent en gaat ermee akkoord dat Bouwtag.nl afhankelijk is van de prestaties van die derden en Bouwtag.nl hierdoor niet:

 

 • kan garanderen dat de mobiele communicatiediensten permanent en overal beschikbaar zijn, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – door onvoldoende netwerkdekking;
 • de snelheid kan garanderen waarmee de Data worden

 

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 

Tussen afnemer en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bepalend bij de uitleg daarvan.

 

Artikel 22 Geschilbeslechting

 

 1. Alle geschillen tussen afnemer en ons, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen wij zijn gevestigd, onverminderd onze bevoegdheid afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde

 

(voorts indien afnemer een consument is)

 

 1. Afnemer heeft het recht gedurende één maand nadat wij ons op het vorige lid schriftelijk hebben beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde

 

 

Artikel 23 Wijziging van de voorwaarden

 

 1. Wij zijn steeds bevoegd wijzigingen aan te brengen, welke wijzigingen eerst van toepassing zijn na deponering en toezending door ons aan de afnemers.

 

Artikel 24 Eerdere algemene voorwaarden

 

 1. Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.
Social